Aktivity děti

Vyberte si z naší nabídky dopoledních i odpoledních aktivit.

Taneční a pohybové studio

Tvořivost, procvičení těla s uvědomělou koordinací a muzikálnost, jsou hlavní složky alternativního způsobu práce v našem Studiu taneční a pohybové výchovy. Tvořivost je součástí výuky od 3 - 4 let, děti improvizují o všem co znají, od motýlků a slonů po letadla.

Starší  už tvoří vystoupení spolu s učitelem a ti nejstarší sami a třeba i s vlastním hudebním doprovodem. Na to potřebují tělo, které se výborně pohybuje. Musí tělo znát a rozumět mu. Od jednoduchých rehabilitačních cviků až po složité švihy či pády. Od správného držení těla až po zvládnutí těžiště, centra těla a vzájemného propojení všech jeho částí.

Všechny děti si vyzkouší práci na jevišti. Starší děti mají možnost se zúčastnit dětských přehlídek scénického tance.

Taneční studio má několik skupin, děti jsou zařazeni dle věku. 3-14 let.


Dramaťáček

V dramatickém kroužku se spolu jednou týdně setkávají děti různého věku, učí se spolupracovat, vzájemně se podporovat a pod vedením lektorky vytvářet společné dílo – divadelní představení. Na hodinách se také naučí základům dramatiky, základům jevištní práce a pantomimy. Děti si postupně a nenásilně osvojí mluvený projev. Vystoupení před vrstevníky a kamarády při zkouškách, hrách a slovních hrátkách a hříčkách je připraví na veřejný projev ve škole a dalším životě. Se scénkami a představeními pak předstupují před publikum a jsou tak potěšeni uznáním dětských i dospělých diváků a povzbuzeny do další práce. 

Sportík

Náš kroužek "Sportík" je určen pro všechny holky a kluky 3 - 6 let, kteří mají spoustu energie a potřebují se vyřádit. V rámci kroužku bude zařazena všeobecná gymnastická průprava, pohybové hry, skákání, běhání, cvičení s pomůckami (míče,kroužky,obruče) skákání na trampolíně, na závěr opičí dráha.

Výtvarný ateliér

Pro děti předškolního a mladšího školního věku 3 - 8 let. Kroužek je zaměřen na rozvíjení kreativity, představivosti a fantazie dětí, učí je pracovat s rozličnými výtvarnými materiály a technikami, zpracovávat materiál netradičními způsoby. Děti si vyzkoušejí práci s barvami a štětci, pracují s nůžkami a textilem, modelují, vytváření koláže, dekorativní předměty, drobné dárky a jednoduché hračky. Často se věnují výrobkům a obrázkům vztahujícím se k právě probíhající roční době, k svátkům a lidovým zvykům. Přirozenou a hravou formou si tak osvojují a oživují tradice a zvyklosti jednotlivých ročních období v současnosti i v minulosti. 

Zpívánky

Kurz kombinuje hry a cvičení, kdy snadnou formou seznamujeme děti s hudebními základy. Vštěpujeme dětem lásku k hudbě, společně studujeme důležité pojmy, rozvíjíme hudební schopnosti. 

  • rozvoj rytmu;
  • základní hudební gramotnost;
  • zpěv;
  • rozvoj myšlení (včetně hudebního) a kognitivních procesů (paměť, pozornost, představivost);
  • dechová cvičení;
  • jednoduchá improvizace (pro děti starší 5 let);

Kurz je vhodný pro různé úrovně: pro děti, které již rozvíjejí hudební schopnosti, a které se s nimi ještě nesetkaly.

Cvičení maminky s dětmi

Formou písniček, říkanek a pohybových her se děti zdokonalují v koordinaci svých pohybů a získávají už od nejmenšího věku vztah k pohybu a sportu.

Cvičení je vhodné pro děti, které už umějí chodit.

Pro děti: 1 - 3 roky s rodiči


Zpívánky pro rodiče s dětmi 

Hudební lekce hravou formou pro děti od 1 roku. Výuka probíhá společně s rodiči.

Díky našim lekcím získávají děti dojmy, které v tak nízkém věku potřebují: zrakové, sluchové, motorické, smyslové, hmatové. Díky tomu se lépe se rozvíjí řeč, pozornost a paměť a samozřejmě hudební schopnosti.

Pro aktivity s batolaty využíváme hudební nástroje,​​ audio nahrávky a hry.

Účelem našich lekcí je:

  • Vzbudit zájem a lásku dětí k hudbě.

  • Duševní, tělesný, emocionální a sociální rozvoj pomocí hudby.

  • Seznámit rodiče s metodami a technikami hudebního rozvoje miminek pomocí her.


Dopolední školička

Školička Pohádka je určena dětem ve věku 2-6 let. Jejím cílem je především zapojení dětí do dětského kolektivu a individuální rozvíjení jejich schopností.

Program školičky je tvořen bloky výtvarných, hudebních a pohybových aktivit kombinovaných s volnou hernou. Zkušená lektorka pracuje se skupinkou max. 10 dětí. Důraz je kladen na stabilitu dětského kolektivu. Děti se přihlašují do školičky na min. tříměsíční období. Vytváří se tak prostor pro budování vztahů mezi dětmi.